Overwinning in het leven

Ware Overwinning

Gods Eenvoudige Reddingsplan

Mijn vriend: Ik stel u de meest belangrijke vraag van uw leven. Het antwoord, dat u geeft, bepaalt uw vreugde of verdriet tot in de eeuwigheid. De vraag is: Bent u gered? Ik vraag u niet hoe goed u bent, en ook niet of u naar de kerk gaat, maar bent u gered? Weet u zeker, dat u naar de hemel gaat na uw sterven?

God zegt, dat wij wederom geboren moeten worden om naar de hemel te kunnen gaan. In Johannes 3:7 zegt Jezus tegen Nicodemus: “U moet wederom geboren worden.” In de  bijbel laat  God  zien hoe  wij  wederom geboren, oftewel gered kunnen worden volgens Zijn plan. Zijn plan is eenvoudig!

U kunt vandaag gered worden. Hoe?

Allereerst mijn vriend, moet u zich realiseren, dat u een zondaar bent. “Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods” (Romeinen 3:23). Omdat u een zondaar bent, bent u ook veroordeeld tot sterven. “Want de bezoldiging der zonde is de dood” (Romeinen 6:23). Dit omhelst een eeuwige scheiding van God in de hel. “... gelijk het den mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel” (Hebreen 9:27).

Maar God heeft u zo liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon, Jezus, gegeven heeft om uw zonden te dragen en te sterven in uw plaats. “Want Hij heeft Hem, (Jezus), die geen zonde gekend heeft, zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem” (2 Corinthiers 5:21).

Jezus moest zijn bloed geven en sterven. “Want het leven van het vlees is in het bloed” (Leviticus 17:11). “... zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving” (Hebreen 9:22). “Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren” (Romeinen 5:8).

Ook al begrijpen wij niet hoe, God zegt dat mijn en uw zonden op Jezus kwamen en dat Hij stierf in onze plaats. Hij was onze plaatsvervanger. Het is waar. God kan niet liegen.

Mijn vriend, “God ... verkondigt nu alle mensen alom, dat zij zich bekeren” (Handelingen 17:30). Deze bekering is een verandering van denken; instemmen met God, dat u een zondaar bent. Maar ook instemmen met hetgeen Jezus voor ons deed aan het kruis.

In Handelingen 16:30-31 vroeg de gevangenbewaarder aan Paulus en Silas: “...wat moet ik doen om zalig te worden?” En zij antwoordden: “Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden... .”

Geloof eenvoudig in Hem als Degene die uw zonde droeg, stierf in uw plaats, begraven werd en door God opgewekt. Zijn opstanding verzekert op krachtige wijze, dat gelovigen de belofte van het eeuwige leven mogen aanvaarden, mits Jezus als Redder aangenomen is. “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven” (Johannes 1:12). “Want een iegelijk, die de Naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden.” (Romeinen 10:13). “Een iegelijk” betekent een ieder en dus ook u. “Zal zalig worden” betekent niet “zal misschien,” of “zou kunnen” noch “kan,” maar “zal zalig worden,” hetgeen is: gered worden.

Indien u beseft dat u een zondaar bent, waar u zich op dit moment ook bevindt, bekeer u nu, door uw hart naar God op te heffen in het gebed.

In Lukas 18:13 bidt een zondaar: “O God! wees mij zondaar genadig!” Bidt dan: “O God, ik weet dat ik een zondaar ben. Ik geloof, dat Jezus mijn plaats-vervanger was toen Hij stierf aan het kruis. Ik geloof, dat Hij zijn bloed vergoot, stierf, begraven werd en opstond uit de dood voor mij. Ik aanvaard Hem nu als mijn Redder. Ik dank U voor  de  vergeving van  mijn  zonden,  de  gave  van  redding  en  eeuwig  leven,  niet vanwege mijn verdiensten, maar vanwege Uw barmhartige genade. Amen.”

Neem Gods Woord serieus en aanvaard Zijn redding in geloof. Geloof en u zult behouden worden. Geen kerk noch goede werken kunnen u behouden. Onthoudt: God redt u. Hij doet alles!

Gods Reddingsplan bestaat hieruit: U bent een zondaar. Hierdoor moet u de eeuwigheid in de Hel doorbrengen. Maar indien u gelooft in Jezus, als de gestorven, begraven en opgestane Redder, zult u de vergeving van al uw zonden en bovendien het eeuwige leven ontvangen. U zegt, “Hoe kan het zo eenvoudig zijn?” Ja, het is zo eenvoudig. Het is zelfs bijbels. Het is Gods plan. Mijn vriend, geloof in Jezus en aanvaard Hem als uw Redder. Vandaag nog!

Is dit plan van God niet duidelijk voor U, lees dit traktaat dan nog eens en nog eens, zonder het neer te leggen, totdat u het begrijpt. Uw ziel is veel meer waard, dan de gehele wereld. “Want wat zou het de mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed?” (Markus 8:36).

Wees er van verzekerd dat u gered bent. Als uw ziel verloren gaat, mist u de hemel en bent u reddeloos verloren. Laat God u toch redden op dit moment!

Gods  kracht  zal  u  behouden  en  u  bewaren  en  u  in  staat  stellen  een overwinnend christelijk leven te leiden. “Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen” (1 Corinthiers 10:13).

Vertrouw niet op uw gevoel. Dat verandert. Ga op Gods beloften staan. Die veranderen nooit.

Nadat u gered bent, zijn er driedingen die u dagelijks in praktijk moet brengen om geestelijk te groeien:

Bid – u spreekt tot God.

Lees uw Bijbel – God spreekt tot u. Getuig – u spreekt voor God.

Laat u dopen in gehoorzaamheid aan de Heer Jezus Christus, als een openbare belijdenis van uw redding en sluit u zonder enig uitstel aan bij een bijbelgetrouwe gemeente. “Schaam u het getuigenis van de Heer niet ...” (2 Timotheus 1:8).

“Een iegelijk dan,  die  Mij  belijden zal  voor  de mensen, dien zal  Ik  ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is” (Mattheus 10:32).

Overwinning in Sport

Ursula Bruhin - Switzerland   Snow Boarding

Ursula Bruhin was professioneel snowboarder vanaf 1994 tot 2006. Tijdens die tijd heeft ze 20 World Cup races gewonnen, was vier keer wereldkampioen en was drie keer nummer 1 van de wereld. Het enige dat ze nooit heeft gewonnen was een Olympische titel. In 2002 was zij nummer één van de wereld, maar werd verbazingwekkend niet geselecteerd voor de Olympische Spelen. Het blijft een grote teleurstelling: "Ik wist zeker dat ik in het Zwitserse Olympische team zou komen. Tijdens de Olympische kwalificatie viel ik in de eerste race en werd tweede in de tweede. De kwalificatiecommissie vertelde me, dat als ik goed presteerde in de volgende race zij opnieuw in overweging zouden nemen of ik mee kon. Ik won de race, maar ik heb nooit wat van hun gehoord. Ik was diep teleurgesteld. Ik kon niet begrijpen waarom ik niet naar de Olympische Spelen ging, als God echt het beste met me voorhad. Toen realiseerde ik me: God wil het beste voor me, dus als hij me niet naar de Spelen laat gaan, moet Hij daar een bedoeling mee hebben.

In Zwitserland, waar Ursula opgroeide, lag altijd sneeuw. Haar talent kwam op een zeer jonge leeftijd boven drijven. Ursula herinnert zich dat ze door haar ouders naar een berg werd meegenomen toen ze 3 of 4 jaar oud was. "We waren op de berg om naar beneden te skiën. Mijn ouders waren ongerust hoe ik naar beneden zou komen – zou ik kunnen skiën? – maar ik kreeg het voor elkaar en genoot ervan en had veel plezier."

Ursula groeide op en ging naar de kerk, maar alleen als een verplichting, waar ze mee stopte toen ze uit huis ging. "In 1998 zat ik in een crisis. Ik raakte geblesseerd, had een operatie aan mijn knie en op dat moment verliet mijn vriend me. Ik kwam aan omdat ik niet kon trainen en mijn zelfrespect daalde tot nul. Ik was boos op mijn vriend. Mijn zuster ging naar een Bijbelstudiegroep en leek altijd zo gelukkig. Zij zei: 'Ik geloof dat God het beste voor jou wil.' Maar eerst moest ik mijn ex vergeven. Ik zei dat ik dat niet kon en zij stelde voor dat ik zou bidden dat God me de kracht zou geven. Hij beantwoordde mijn gebed. Ik kon mijn ex vergeven en was vrij van haat en woede. Ik begon een nieuw leven als christen. Het liet me weten dat als je God iets vraagt, Hij zal helpen, zal zegenen en genezen. Geleidelijk aan groeide mijn geloof en zag steeds meer hoe God dingen in zijn hand houdt. Ik realiseerde me dat het in de handen van God was of ik won of verloor, dat hij de controle had." 

Toen zij haar teamgenoten vertelde dat zij christen was, veroorzaakte het gemengde reacties. "In eerste instantie lachten ze mij en andere christenen in het team uit. Geleidelijk aan begonnen zij echter vragen te stellen en bleken ze geïnteresseerd te zijn in wat wij geloofden. Als ik één op één met iemand sprak wilden zij er meer van weten. Als christenen in het team begonnen we te bidden voor onze teammaten."

Voor Ursula is de essentie van haar geloof te weten dat God ten alle tijde met haar is. "Het is een groot verschil nu Jezus in mijn leven is. Zelfs als je fouten maakt, kan God er het beste van maken. hij staat achter je en draagt je door moeilijke tijden. Ik weet niet hoe ik zonder God zou overleven, zonder te weten dat het voor God niet uitmaakt hoe ik presteer. Er is zoveel druk om steeds maar weer de top te halen. Mensen denken dat als je alles in het leven hebt, je dan gelukkig bent. Ik heb geleerd dat weten dat Jezus van me houd het enige is dat me kan werkelijk tevredenstellen."

Het geloven in Jezus had ook invloed op haar motivatie: wilde zij om egoïstische redenen winnen of om God te eren? "Het herinnerde me aan wat de Bijbel zegt in Jesaja 55:9: 'Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.' Ik was een keer ziek en ik vroeg God waarom dit in het midden van een belangrijke competitie gebeurde. Ik vroeg hem me kracht te geven voor de wedstrijd. Hij deed het en ik won. In de volgende race was ik volledig gezond en zou ik zeker winnen als ik niet gevallen was. Die ervaring leerde me dat winnen een cadeau was van God, niet iets dat uit mijn eigen kracht kwam. Ik heb zoveel bijzondere ervaringen met God gehad en ik realiseer me hoeveel Hij me heeft gegeven. Ik raad je aan ook met Hem in gesprek te gaan."

Reproduction of this content is not permitted without exclusive permission from Athletes In Action.

www.beyondtheultimate.org

English  |  Spanish  |  Portuguese  |  French  |  German  |  Chinese  |  Russian  |  Arabic  |  Italian  |  Dutch  |  Korean  |  Croatian  |  Greek  |  Japanese  |  Ukrainian  |  Romanian
Login Copyright 2013 by Wings Bearing Precious Seed